Few Thirukural That I Like

1. On conviction:
எண்ணித் துணிகக் கருமம் துணிந்தபின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு
(enni thuniga karumam thuninthapin
ennuvam enbathu izhukku)

Meaning: “Think wisely before you exercise an action. Having done so however,
never look back and regret. That would be a shame”. The kural at the same time, talks about both ‘thoughtfulness’ before acting, and conviction/sticking to decisions/actions once they are committed.

2. On knowledge:
செவிக் குணவில்லாத போது சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்
(sevikku unavillatha podhu siridhu
vayirrukkum eeya padum)

Meaning: It literally means, food for the stomach can follow when there is no food for the ears. The implied meaning is that, the fruit/food of knowledge is far more needed/superior to food for the body, and one should hence actively seek it.

3. On speech:
இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனியிருப்ப காய்கவர்ந் தற்று
(iniya ulavaaga innaatha kooral
kani iruppa kaai kavarnthattru)

Meaning: Uttering foul, while there are the sweetest of words, is like going for the unripe fruits while there are a lot of ripe ones.

4. On help/charity:
காலத்தினார் செய்த உதவி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது
(kaalathinaar seytha uthavi sirithu eninum
gnaalathin maanap perithu)

Meaning: Although an act of help done timely, might be small in nature, it is truly larger than the world itself.

5. On learning:
தொட்டனைத் தூறும் மனற்கேணி மாந்தர்க்கு
கற்றனைத் தூறும் அறிவு
(thottanaithu oorum manarkaeni maantharku
kattraianthu oorum arivu)

Meaning: Just as the well that secretes more and more water, the deeper you dig, knowledge only grows more and more, the more you learn.

6. On patience:
அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தன்னை
இகழ்வாரைப் பொருத்தல் தலை
(aghazhvaarai thaangum nilam pola thannai
ighazhvaarai poruthal thalai)

Meaning: Just as the earth that bears the man who tills and digs it, to bear those who speak ill of them, is a quality of the highest respect.

7. On wisdom:
ஈன்றப் பொழுதிற் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்
(eendra pozhuthir perithuvakkum than maganai
saandron ena kaetta thaai)

Meaning: Even more than the time when she gave birth, a mother feels her greatest joy when she hears others refer to her son as a wise learned one.

Impact of rebuke or a tongue-lash
தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினாற் சுட்ட வடு.
(theeyinaar suttapun ullaarum aaraadhey
naavinaal sutta vadu)

The fire-burnt wound heals inside but
the tongue-burnt wound leaves an indelible scar.
Requiting vice
இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயம் செய்து விடல்.
(inna seidhaarai oruthal avar naana
nannayam seidhuvidal)

To reprove a harm-doer, put him to shame
by doing a good deed in return.
Spontaneity of friendship
உடுக்கை இழந்தவன் கைபோலே ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு.
(udukkai izhandhavann kaipoley aange
idukkan kalaivadhaam natpu)

Friendship hastens to give a hand, like
the hand that hastens to picking up dress that slips.
Character of wisdom and enquiry
எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.
(epporul yaaryaarvaai ketpinum apporul
meipporul kaanbadh(u) arivu)

From whomsoever one hears anything,
it is wisdom to understand the true import of it.

ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்கிற்பின்
தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு.

Translation:
If each his own, as neighbours’ faults would scan,
Could any evil hap to living man?

(If they observed their own faults as they observe the faults of others, would any evil happen to men?)

அறிவிலார் தாந்தம்மைப் பீழிக்கும் பீழை
செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது.

Meaning:
எதிரிகளால்கூட வழங்க முடியாத வேதனையை, அறிவில்லாதவர்கள் தங்களுக்குத் தாங்களே வழங்கிக் கொள்வார்கள்.

Meaning : The suffering that fools inflict upon themselves is hardly possible even their worst enemies do upon them.

Advertisements

One thought on “Few Thirukural That I Like”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s